Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Hvad er en klimamodel?

En klimamodel er en stor computermodel, hvor forskerne forsøger at indbygge hele jordens klimasystem med atmosfæren, havene, kontinenterne, polernes iskapper og biomassen, dvs. først og fremmest jordens vegetation, så detaljeret som muligt.

Alle processerne i atmosfæren og udvekslingen mellem atmosfæren og havet og kontinenternes vegetation bestemmes af fysiske love, der kan formuleres som matematiske ligninger for, hvad der sker et bestemt sted og i en bestemt højde i atmosfæren. De globale klimamodeller har normalt 200 km i vandret retning og nogle få km i lodret retning mellem beregningspunkterne, så beregningerne ikke kommer til at tage alt for lang tid. Selvom klimamodellerne kun giver et ret groft billede af udviklingen, har det vist sig ved at bruge modellerne på kendte historiske klimaforløb, at de giver et rimeligt troværdigt billede af udviklingen, når man ser på hele jorden. Til gengæld vil det være sværere at sige noget sikkert om udviklingen i et så lille geografisk område som Danmark. Efterhånden som den tilgængelige computerkraft er vokset og beregningsmodellerne er blevet bedre og bedre, er det også blevet muligt at lave regionale klimamodeller med et mere finmasket net af beregningspunkter.

Klimamodellerne vil vise os, hvor meget temperaturen vil stige, når vi leder forskellige mængder af kuldioxid og andre drivhusgasser ud i atmosfæren. De kan også fortælle os, hvordan temperaturstigningen sandsynligvis i grove træk vil fordele sig over kloden. Klimamodellerne kan f.eks. fortælle os, at temperaturen ser ud til at ville stige mest på de nordligste breddegrader og mindst omkring ækvator.

Der er dog stadig mange usikkerheder ved brugen af klimamodeller til at beregne fremtidens klima. Der er f.eks. et stort antal såvel positive som negative feedback mekanismer, som er med til at afgøre, hvad der sker, når vi påvirker klimaet ved at udlede drivhusgasser. Der er også en stor risiko for, at klimaet kan reagere med uforudsigelse spring fra en ligevægtstilstand til en helt anden ligevægtstilstand, hvis den globale opvarming overskrider en hvis - og foreløbig ukendt - tærskelværdi. Det er ting, som de nuværende klimamodeller ikke kan inddrage i beregningerne af fremtidens klima.
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a